Audit

De RVV heeft, met betrekking tot het procesbeheerssysteem, Versweb Kleizen B.V. goedgekeurd. Deze goedkeuring geldt onder de volgende voorwaarden:

• De goedkeuring geldt voor drie jaar en vormt een onderdeel van de EEG-erkenning.
• Elk half jaar worden follow-up audits uitgevoerd of eventueel meer, voor zover de RVV dat noodzakelijk acht.
• Na drie jaar wordt een verlengingsaudit uitgevoerd, waarna wordt bepaald of de goed- keuring wordt verlengd.
• De goedkeuring heeft plaatsgevonden op basis van de huidige wetgeving en normen.
• Bij eventuele nieuwe normen of eisen, wordt van u verwacht dat er met onmiddellijke ingang, gewerkt wordt aan het in overeenstemming brengen van het procesbeheersingsysteem op basis van de nieuwe normen of eisen.

 

De goedkeuring wordt geacht ontbonden te zijn als:

• Bij follow-up audits onvoldoende wordt gescoord en niet binnen de gestelde termijn corrigerende maatregelen zijn genomen.

• Geen mededeling aan de RVV is gedaan van plaatsgevonden calamiteiten of normoverschrijdingen, die de volksgezondheid in gevaar brengen of  hadden kunnen brengen.

• De EEG-erkenning wordt ingetrokken.